ಒಂದು ನಕಾಶೆ ಬೇಕು!: ರಮೇಶ್ ಅರೋಲಿ ಅವರ ಕವಿತೆ

ಒಂದು ನಕಾಶೆ ಬೇಕು!: ರಮೇಶ್ ಅರೋಲಿ ಅವರ ಕವಿತೆ

Updated : 10.10.2022

ತೊರೆದ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕೈಗೊಂದು ನಕಾಶೆ ಬೇಕು!
ಎಲ್ಲೋ ಉಸಿರಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆಸೆ ಬೇಕು!

ಅಳು ಅನುವಾದಿಸಲೊಬ್ಬ ಅನುವಾದಕಿ ಬೇಕು!
ಅದನೋದುವ ಮೆದು ಮಾತಿನ ವಾಚಕಿ ಬೇಕು!

ನೆತ್ತಿ ನೇವರಿಸಲು ಹೊತ್ತಿಗೊಂದು ಹಸ್ತ  ಬೇಕು!
ಕನಸು ಹಾಯದ ಕಣ್ಣ ಕಡಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ತ ಬೇಕು!

ಗಂಟೆನ್ನಲು ಕೊರಳಿಗೆ ಬೆರಳಿನ  ನಂಟಿರಬೇಕು!
ನಂಟೆನ್ನಲು ನೆರಳಿನ ಋಣ ನೆಲಕಂಟಿರ ಬೇಕು!

ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿ ನಡೆವ ಅರೆ ಮುತ್ತಿನ ಗೀಳು ಹೀಗಿರಬೇಕು!
ಮರು ಮಾತಿಗೆ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಿದ ಸಪ್ಪಳದಂತಿರ ಬೇಕು!

ಅಳಿದುಳಿದಿಹ ಅರೆಗನಸನು ಮರು ಕಾಣಿಸ ಬೇಕು!
ಕಳೆದಿರುಳಿನ ಏಕಾಂತವ ಚಿರಪರಿಚಿತೆಗೆ ಮರುಳಿಸಬೇಕು!
 
ನಗರದ ನೆತ್ತಿಯಲಿ ಮರುವಿನ ಮೊಳೆ ಜಡಿದಿರಬೇಕು!  
ಮತ್ತದರತ್ತ ಸುಳಿಯುವ ಕಿರುಸೂಚನೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿರಬೇಕು!

ತೊರೆದ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕೈಗೊಂದು ನಕಾಶೆ ಬೇಕು!
ಎಲ್ಲೋ ಉಸಿರಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆಸೆ ಬೇಕು!

- ರಮೇಶ ಅರೋಲಿ

© Copyright 2022, All Rights Reserved Kannada One News