ಸಂಗೀತಿ ಸುತ್ತ-ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಗಳ ಸಾರ ಭಾಗ-3: ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕ ಅವರ 26ನೇ ಅಂಕಣ
ಸಂಗೀತಿ ಸುತ್ತ-ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಗಳ ಸಾರ ಭಾಗ-2: ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕ ಅವರ 25ನೇ ಅಂಕಣ
ಸಂಗೀತಿ ಸುತ್ತ-ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಗಳ ಸಾರ: ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕ ಅವರ 24ನೇ ಅಂಕಣ
ಪಟ್ಟಾಣ- ನಿಯಮಾಧೀನ ಸಂಬಂಧಗಳು: ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕರ 23ನೇ ಅಂಕಣ
ಭೂರಿದತ್ತ ಜಾತಕ ಕಥೆ: ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಯಜ್ಞದಂತಹ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳ ಅರ್ಥಹೀನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತರ್ಕಬದ್ಧ ವಿವರ- ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕರ 22ನೇ ಅಂಕಣ
ಸಾಮ ಜಾತಕ- ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಳೆದ ತರುಣನ ಕಥೆ: ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕರ 21ನೇ ಅಂಕಣ
ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಚೇತಸಿಕಾಗಳು-ಅಭಿಧಮ್ಮದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಭಾಗ-1: ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕರ 19ನೇ ಅಂಕಣ
ದಸರಥ ಜಾತಕ-೪೬೧: ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕರ 18ನೇ ಅಂಕಣ
ಬುದ್ಧ ತತ್ವಗಳ ಕುರಿತು ಸುಂದರವಾದ ವಿಧುರ ಜಾತಕ ಕತೆ: ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕರ 16ನೇ ಅಂಕಣ
ಬೋಧಿಸತ್ವ ಅರಿಯಲು ಇದನ್ನು ಓದಿ: ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕ್‌ ಅವರ 15ನೇ ಅಂಕಣ
ಬುದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕರ ವಾರದ ಅಂಕಣ
ದೇವಧಮ್ಮ ಯಾವುದು? ಮತ್ತೊಂದು ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕುರಿತೊಂದು ಚಂದದ ಕತೆ ಓದಿ: ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕರ 14ನೇ ಅಂಕಣ
ಡಾರ್ವಿನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಬುದ್ಧರು: ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕರ 13ನೇ ಅಂಕಣ
ಅಂಗುಲಮಾಲ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಕಥೆ: ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕರ 12ನೇ ಅಂಕಣ
ಸಾಧನೆಗೆ ತಡೆಗಳು, ನಿವಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧೀಯ ಅಂಗಗಳು: ರಮಾನಂದ ಪುರಾಣಿಕರ 11ನೇ ಅಂಕಣ
ಆಳವಕನೆಂಬ ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ: ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕ 10ನೇ ಅಂಕಣ
ವರ್ಣ ಜಾತಿಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ: ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕ 9ನೇ ಅಂಕಣ
ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕರ ಅಂಕಣ 8: ಬುದ್ಧರು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯರು; ಆದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಾಧಿಸಿದವರು
ಬುದ್ಧರು ʼಶಾಶ್ವತ ಆತ್ಮ ನಿಯಮʼವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಿಲ್ಲ: ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕರ ಅಂಕಣ
ಬುದ್ಧರ ಕರ್ಮ ನಿಯಮ ಉಳಿದ ಧರ್ಮಗಳ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಿಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ (ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕರ ಅಂಕಣ)
ಶಾಶ್ವತ ಆತ್ಮದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬುದ್ದರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ! (ರಮಾಕಾಂತರ ದಮ್ಮದಾರಿ-4)
ಸಮಯ ಸಾಧಕತನ ಬುದ್ದನ ʼಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗʼವಲ್ಲ (ದಮ್ಮದಾರಿ- 3)
ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ( (ಧಮ್ಮದ ದಾರಿ-2)
ಬುದ್ಧರಿಗೆ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ: ರಮಾಕಾಂತ ಪುರಾಣಿಕ ಅವರ ಅಂಕಣ

© Copyright 2022, All Rights Reserved Kannada One News